Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №290 Криворізької міської ради
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Новини


Всі новини

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

 

 

 

 

Організація та зміст освітнього процесу в закладах дошкільної освіти

 

            Організація освітнього процесу в ЗДО здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну  освіту" і спрямована на реалізацію  основних завдань закладу дошкільної освіти.

 •             Зміст освітньої роботи ЗДО відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освідченості, розвинененості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти продовж усього періода дошкільного дитинства і визнає ціність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізацією дитиною своїх потенційних можливостей.
 • Реалізація базового компонента дошкільної освіти забеспечується програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та навчально - методичною літературою, що затверджена, або рекомендована Міністерством освіти і науки України
 • ​Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).  
 •  Діяльність закладу регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується його керівником.  У навчально-виховному процесі ЗДО використовуються такі основні форми організації дітей:  спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріальнотехнічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.                                                                                                                           
 •  Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).                                              Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття)
 • для дітей раннього віку - до 10 хвилин,
  молодшого дошкільного віку - не більше 15 хвилин ,
 • середнього дошкільного віку - не більше 20 хвилин ,
 • старшого дошкільного віку -  25  хвилин .                                               
 •  Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури (зокрема, з плавання), образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування
               Ігрова діяльність, гра широко використовується у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетнорольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні тощо).
               Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи.
                Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).
                 Гуртки (студії, секції) є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Можливе різне профільне спрямування гуртків: естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні), спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, плавання, настільного тенісу тощо), іноземної мови та ін.

 

 Створення умов в закладі для здійснення освітньо-виховного процесу:

     Для життєдіяльності  та  всебічного розвитку дітей  створено належні умови: групові кімнати обладнані необхідними меблями, мають сучасний дизайн, враховані санітарно-гігієнічні умови для перебування дітей. Для повноцінного розвитку  особистості, творчого мислення, уяви, фантазії, пізнавальних здібностей, створено розвивально-ігрове середовище,  яке дає кожній дитині змогу знайти собі справу по душі, відповідно до своїх інтересів, уподобань, індивідуального розвитку.

     Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі  спрямована на творчий пошук сучасних форм навчально-виховної роботи, створення необхідних умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку кожної дитини.

 

В дошкільному закладі функціанують:кабінет психолога, вихователя-методиста,медичний,маніпуляційний, музично-спортивна зала.

Кабінет психолога.

Психологічна служба закладу прикладає всі зусилля щоб забезпечити:
• психологічне здоров’я дітей і всіх учасників навчально-виховного процесу,
• психологічний супровід навчально-виховного процесу для ефективного розвитку особистості,
• створення умов для індивідуального розвитку особистості,
• створення умов для індивідуального розвитку кожної дитини,
• профілактику відхилень в процесі виховання.

Музично-спортивна зала.

Проводяться різні форми роботи з фізичної та музичної діяльності дітей.                                Заняття з фізкультури плануються та проводяться інструктором з фізкультури з урахуванням стану здоров’я дітей та завдань їх оздоровлення. Обов’язково звертається увага на фізичне навантаження кожної дитини.

Заняття з музичного виховання плануються та проводяться музичним керівником. Проводяться щоденні заняття, свята, розваги, дозвілля з музичного виховання відповідно до плану роботи закладу. На музичних заняттях ровиваються музичні здібності дитини і до кожноїздійснюється індивідуальний підхід.

Кабінет вихователя-методиста

Основні завдання методичного кабінету

· надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців та особами, які їх замінюють;
· навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;
· поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;
· створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;
· забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.